Monday, 28 April 2014

వయసు పై బడటాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు?

Up in years : వయసు పై బడటం.

He is up in years, but he doesn't have a own house.
అతనికి వయస్సు పై బడింది, కానీ అతనికి స్వంత ఇల్లు కూడా లేదు. 

No comments:

Post a Comment

English Books :