Monday, 31 March 2014

I will call you today night...ఈ వాక్యం కరెక్టేనా?


I will call you today night.
I will call you tonight. ( correct )
(ఈ రోజు రాత్రి నేను కాల్ చేస్తాను.)

My brother is coming today night from Goa.
My brother is coming tonight from Goa. (correct)

I will call you today night అని చెప్పిన ఎదుటి వారికి అర్థం అవుతుంది, కానీ అలా చెప్పటం
ద్వారా మీ ఇంగ్లీష్ బలహీనత ఎదుటి వారికి అర్థం అవుతుంది.

No comments:

Post a Comment

English Books :